http://www.geniuskidschool.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าหลัก

ระเบียบการ

กิจกรรม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/01/2015
อัพเดท02/09/2022
ผู้เข้าชม199,692
เปิดเพจ257,993
สินค้าทั้งหมด1

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด

ข้อมูลรวม

ตัวอย่างหมวดหมู่

กิจกรรม

ระเบียบการ

1. การรับนักเรียน

          - รับนักเรียนไป - กลับ  ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 1 ขวบครึ่ง - 7 ปี

2. ระดับที่เปิดสอน

          - เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

3. ค่าเล่าเรียน

          - แบ่งเก็บเป็น 2 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 22,000 บาท  (ปีละ 44,000 บาท)   ประกอบด้วย

Ø  ค่าธรรมเนียมการเรียน

Ø  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างเช้า-บ่าย

Ø  ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์

Ø  ค่าเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง กับครูชาวต่างชาติ

Ø  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

Ø  ค่ากิจกรรมต่างๆ

-            - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า คนละ 4,000 บาท เก็บครั้งเดียว เป็นค่าชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดนอน เครื่องนอน

                 ฯลฯ

4. เอกสารการสมัคร

v  สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

v  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดาของนักเรียน  จำนวน 2 ฉบับ

v  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา-มารดา พร้อมทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ)

v  รูปถ่ายสี  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป

สำหรับนักเรียนต่างชาติ  ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

v  สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน บิดา-มารดา ผู้ปกครอง

v  สำเนาการเข้าพำนักในประเทศไทย เฉพาะที่ประทับตราอนุญาตของนักเรียน บิดา-มารดา ผู้ปกครอง

v  สำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศของ บิดา-มารดา ผู้ปกครอง

5. เวลาเรียน          ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

6. ภาคเรียนการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาค

          - ภาคต้น          ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน

          - ภาคปลาย       ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม

7. การแต่งกาย

          - แต่งกายตามเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนด

          - วันจันทร์ อังคารและพฤหัสบดี ใส่ชุดนักเรียน  วันพุธใส่ชุดพละ  และวันศุกร์ใส่ชุดลำลอง

8. การเรียน

          - นักเรียนต้องใช้หนังสือ สมุด ตำรา และอุปกรณ์การเรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด

 หมายเหตุ : โรงเรียนจะตกลงรับนักเรียนให้เข้าเรียนได้ก็ต่อเมื่อ ท่านผู้ปกครองได้เข้าใจแนวการจัดการเรียนการสอนของ

                โรงเรียนแล้ว เท่านั้น

view

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view